Inburgering

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Het is belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom moeten zij verplicht inburgeren. Dat is geregeld in de Wet Inburgering, die op 1 januari 2007 van kracht werd. Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en ontvangen hiervoor een lening van DUO. Zij krijgen drie jaar de tijd om hun inburgeringsexamen te halen, waarna de lening kwijtgescholden wordt.

Omdat inburgering nog lang niet altijd leidt tot het behalen van een inburgeringsexamen, komt er een nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In die wet krijgen gemeenten weer, zoals voorheen, een regierol in de inburgering. Gemeenten hebben tot die tijd alleen voor statushouders de taak om hen maatschappelijk te begeleiden. Dit omvat het aanbieden van een participatieverklaringstraject, het wegwijs maken in de gemeente en in de Nederlandse gezondheidszorg. Gemeenten ontvangen hiervoor 2.370 euro per statushouder.

Eind april 2020 bereikte minister Koolmees overeenstemming met de VNG over invulling van de nieuwe Wet Inburgering. In de nieuwe wet wordt de regierol van de gemeenten versterkt en er komt structureel € 35,2 miljoen beschikbaar, om het gemeenten mogelijk te maken de wet uit te voeren. De gemeenten hadden hierop aangedrongen bij de minister, omdat uit onafhankelijk kostenonderzoek bleek dat voor het uitvoeren van de wet extra geld nodig was. Naast deze structurele middelen, komt er ook incidenteel geld beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet.

Meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten bij inburgering:

Achtergrondinformatie

Tools en leeromgeving

  • Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseren online kennissessies om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op hun nieuwe regierol na inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering. Je kunt de kennissessies hier
  • ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox kunnen gemeenten en organisaties gebruiken bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Hier kun je alle informatie uit de Toolbox downloaden.

 

Inspiratie en praktijkvoorbeelden