Inburgering

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Het is belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom moeten zij verplicht inburgeren. Dat is geregeld in de Wet Inburgering, die op 1 januari 2007 van kracht werd. Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en ontvangen hiervoor een lening van DUO. Zij krijgen drie jaar de tijd om hun inburgerexamen te behalen, waarna de lening kwijtgescholden wordt.

Omdat inburgering nog lang niet altijd tot het behalen van een inburgerexamen leidt, werkt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een nieuwe Wet Inburgering die op 1-1-2021 van kracht gaat. In die wet krijgen gemeenten weer, zoals voorheen, een regierol in de inburgering. Gemeenten hebben tot die tijd de volgende taken en verantwoordelijkheden als het gaat om statushouders: huisvesting, uitvoeren van een participatieverklaringstraject en het bieden van maatschappelijke begeleiding.

Eind april 2020 bereikte minister Koolmees overeenstemming met de VNG over invulling van de nieuwe Wet Inburgering. In de nieuwe wet wordt de regierol van de gemeenten versterkt en er komt structureel € 35,2 miljoen beschikbaar, om het gemeenten mogelijk te maken de wet uit te voeren. De gemeenten hadden hierop aangedrongen bij de minister, omdat uit onafhankelijk kostenonderzoek bleek dat daar extra geld voor nodig was. Naast deze structurele middelen, komt er ook incidenteel geld beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet.

Meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten bij inburgering:

Achtergrondinformatie

Tools en leeromgeving

Inspiratie en praktijkvoorbeelden