Regionale Energie Strategie (RES)

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Nederland heeft in 2015 in Parijs ingestemd met een nieuw VN-Klimaatakkoord. De internationale afspraak om de opwarming van de aarde te beperken, is vertaald naar een landelijk Klimaatakkoord. In Nederland gaan 30 regio’s nu op zoek naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en naar duurzame warmtebronnen. Gemeenten (en provincie) maken de gewenste ontwikkelingen ruimtelijk mogelijk, net als de bijbehorende infrastructuur. Dit gebeurt samen met waterschappen en in overleg met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners. De gemaakte keuzes en de projecten die daaruit voortkomen, worden vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES).

De regio’s moeten in juni 2020 een concept-RES klaar hebben, die wordt goedgekeurd door onder meer gemeenteraden en Provinciale staten.

In maart 2021 moet deze goedgekeurde RES 1.0 worden opgeleverd, waarbij 1.0 aangeeft dat de RES steeds zal worden geactualiseerd.

 

Achtergrondinformatie

Doel is dat in 2030 alle 30 regio’s samen 35 TWh duurzaam opwekken. In de RES geven ze aan waar en hoe ze dat gaan doen. Ook bieden ze inzicht in de regionale warmtebehoefte en mogelijke duurzame warmtebronnen.

Die 35 TWh is niet vrijblijvend. Er is een tijdspad uitgezet waaraan de regio’s zich moeten houden. Als het hen onvoldoende lukt om projecten erdoor te krijgen, dan mogen provincie of Rijk ingrijpen.

De rijksoverheid stelt 15 miljoen euro beschikbaar om de regio’s te ondersteunen. Belangrijk is dat ze draagvlak organiseren, bijvoorbeeld door samen met inwoners locaties voor zonne- en windenergie te ontwikkelen. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Tools en leeromgeving

Het platform lokale democratie heeft een handige tool over de RES voor raadsleden. De tool bestaat uit drie overzichtelijke kaarten die kunnen worden gedownload. Ze geven beknopt en overzichtelijk antwoord op de vragen: wat houdt de RES in? Wat zijn de 33 RES-regio’s? Welke rollen hebben raadsleden bij de RES en hoe kunnen ze deze invullen? Ook handig is de tijdlijn die de VNG heeft gemaakt. Het leerplatform voor raadsleden heeft een e-learning over regionale samenwerking. Die gaat dus niet specifiek over de RES, maar over samenwerking binnen regio’s in het algemeen.

Inspiratie en praktijkvoorbeelden

Op verschillende websites staan inspirerende voorbeelden van hoe andere gemeenten invulling geven aan de RES. Heel veel is te vinden op de site van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Een andere bron van inspiratie is de databank praktijkvoorbeelden van de VNG, onderwerp Klimaat en energie.