Dossiers

In de dossiers staat informatie over inhoudelijke onderwerpen die in veel gemeenten spelen.

 

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken

In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas af zijn. Een enorme opgave, waarin gemeenten een centrale rol spelen. Als raadslid krijg je daar nu al mee te maken.

Bodemdaling

Bodemdaling

Bodemdaling leidt tot funderingsproblemen voor particulieren en verzakkingsrisico’s voor de gemeentelijke infrastructuur. Wat is de rol van de gemeente om dit te voorkomen of te beperken?

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Inwoners denken, doen en beslissen steeds actiever mee in de gemeente. Wat zijn de regels en mogelijkheden daarvoor? En wat betekent het voor je werk als raadslid?

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen. Wat betekent dat precies?

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De gemeente speelt een rol in de aanpak ervan.

Geluid

Geluid

De overheid stelt regels om geluidsoverlast te beperken. De meeste van die regels gaan op in de Omgevingswet. Gemeenten spelen een rol in de uitvoering daarvan.

Grondbeleid

Grondbeleid

Grondbeleid helpt om lokale ruimtelijke doelstellingen als woningbouw of recreatiegebied te realiseren. Hoe krijg je als raadslid zicht op de kansen en risico’s van het grondbeleid?

Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen per half jaar van het Rijk een taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – te huisvesten.

Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De rol van gemeenten bij inburgering wordt de komende jaren versterkt.

Jeugdhulp

Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten zijn verplicht om jongeren hulp en ondersteuning te bieden.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering leidt tot extremer weer. Dat kan op den duur maatschappelijke en economische schade veroorzaken. Wat kun je als gemeente doen om dat te voorkomen?

Lokale media

Lokale media

De lokale journalistiek verandert. Is dat erg? Zo ja, kan de gemeenteraad daar iets aan doen?

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor mens en natuur. Gemeenten kunnen veel doen om de luchtkwaliteit voor hun inwoners te verbeteren. 

Maatschappelijke opvang/Daklozenopvang

Maatschappelijke opvang/Daklozenopvang

Het aantal daklozen en zwerfjongeren in Nederland neemt toe, en niet alleen in de grote steden. Hoe is de maatschappelijke opvang in uw gemeente georganiseerd en wat zijn de knelpunten?

Omgevingswet

Omgevingswet

Hoe bereid je je als raadslid voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht wordt? Dit kennisdossier zet de belangrijkste informatie daarover op een rij.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kan de lokale samenleving ontwrichten. Wat is het precies en wat kunnen gemeenten ertegen doen?

Participatiewet

Participatiewet

Hoe help je als gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? Daarover lees je in dit kennisdossier Participatiewet.

Raadsbreed akkoord

Raadsbreed akkoord

Steeds meer gemeenten kiezen na verkiezingen voor een raadsbreed akkoord in plaats van voor een klassiek coalitieakkoord. Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?

Referendum

Referendum

Een referendum organiseren in je gemeente: wat zijn de spelregels en hoe pak je dat aan?

Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale Energie Strategie (RES)

In 30 regio’s maken gemeenten, provincie en waterschappen samen een Regionale Energiestrategie (RES). In dit kennisdossier staat hoe dat werkt.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Steeds meer mensen met problematische schulden hebben geen schuldhulp. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor gemeenten schulden eerder kunnen signaleren.

Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Bij uitdaagrecht kunnen inwoners of maatschappelijke organisaties de gemeente vragen taken aan hen over te dragen als zij denken die beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. Het kabinet wil het ‘uitdaagrecht’ een sterkere wettelijke basis geven.

Vakantieparken

Vakantieparken

Veel Nederlandse vakantieparken worden allang niet meer gebruikt waarvoor ze waren bedoeld.

Vuurwerk

Vuurwerk

Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 mogen gemeenten vuurwerk in de hele gemeente verbieden, als zij vinden dat dit nodig is om gevaar, schade of overlast te voorkomen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Welke gevolgen heeft dat voor gemeenten?

Woonbeleid

Woonbeleid

In de meeste regio’s zijn te weinig woningen. Gemeenten hebben invloed op hun lokale voorraad aan koopwoningen en betaalbare huurwoningen.