Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren.

Lokale partijen die al functioneringsgesprekken voeren, noemen bijvoorbeeld de volgende positieve punten:

 • Door het voeren van functioneringsgesprekken laat je zien dat je wilt investeren in je raadsleden. Dat geeft ruimte en vertrouwen om je te ontwikkelen als raadslid, als fractie en als partij.
 • De gesprekken geven inzicht in het functioneren van het raadslid en in eventuele verbeter- en ontwikkelpunten. Ze dragen er ook aan bij dat het raadslid zich verder bekwaamt in de politiek en in de partij.
 • De fractievoorzitter krijgt meer inzicht in hoe hij of zij de fractie het best kan leiden en hoe raadsleden het best gecoacht kunnen worden.
 • Afhankelijk van wie de gesprekken voert en of de informatie gedeeld wordt, kan het een informatiebron zijn voor de kandidatencommissie.
 • Het bestuur kan, op basis van de functioneringsgesprekken, onderbouwen waarom een raadslid laag of hoog op de lijst komt en ‘verrast’ het raadslid daar niet mee.
 • Een informeel, maar georganiseerd gesprek geeft veel informatie en feedback.

Wil je ook starten met het voeren van functioneringsgesprekken? Zorg er dan voor dat je heldere doelen en afspraken hebt gemaakt die bekend zijn bij de fractie en dat je de gesprekken goed voorbereid.

Stap 1. Voorbereiding

In de voorbereiding beantwoord je de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de functioneringsgesprekken?
 • Wie voert de gesprekken?
 • Hoe vaak worden de gesprekken gevoerd?
 • Wordt er een verslag gemaakt en zo ja, kan het raadslid nog veranderingen aanbrengen?
 • Wordt het verslag met derden gedeeld, bijvoorbeeld de kandidatencommissie?
 • Krijgt de fractie een terugkoppeling van alle gesprekken?
 • Welke onderwerpen komen aan bod?

Wie de gesprekken voert, ligt niet vast. Functioneringsgesprekken kunnen gevoerd worden door:

 • bestuursleden van de partij;
 • bestuursleden die ook een rol spelen in de kandidatencommissie;
 • een mix van het bestuur en de fractievoorzitter;
 • de fractievoorzitter.

Sommige partijen vragen een partijlid met verstand van Human Resources of Personeelszaken om te ondersteunen bij de vormgeving en het voeren van de gesprekken.

 

Stap 2. Bespreken met de fractie

Bespreek, voordat je functioneringsgesprekken gaat voeren, in de fractie wat het doel, de kaders en de afspraken zijn.

 

Stap 3. Het gesprek

Bereid de functioneringsgesprekken goed voor. Je kunt dat doen aan de hand van onderstaande punten. Ervaring leert dat deze onderwerpen en vragen het vaakst aan bod komen tijdens een functioneringsgesprek met een raadslid. Je kunt kiezen of je iedereen dezelfde vragen stelt of dat je daarin varieert. In ieder geval bespreek je bij iedereen de ontwikkelpunten en acties, want die komen in een volgend functioneringsgesprek weer aan bod.

Ambities en doelen

 • Balans werk–privé
 • Wat gaat goed, wat gaat niet goed?
 • Wat heb je bereikt, waar ben je trots op?

Functioneren als raadslid

 • Het eigen functioneren: politieke vaardigheden, uitvoeren verkiezingsprogramma, waarmaken eigen doelen, zichtbaarheid, opbouwen en inzetten netwerk;
 • Samenwerking: met fractie, wethouder, bestuur, partij en oppositie.
 • Welke verwachting heb je van de fractie en fractievoorzitter?
 • Netwerk: partij, maatschappelijke organisaties, experts, buurtschappen, verenigingen, dorpsraden.

Ontwikkelpunten

 • Waar vind je dat je je ontwikkeld hebt?
 • Waarin heb je ondersteuning nodig?

Actiepunten

 • Welke acties ga je ondernemen om je ontwikkelpunten te realiseren?
 • Welke acties gaat het bestuur en/of de fractievoorzitter ondernemen om jou daarbij te ondersteunen?

Advies:

 • Voer de gesprekken in een informele omgeving, bijvoorbeeld thuis aan de keukentafel of ‘s zomers bij iemand in de tuin.
 • Zijn er twijfels over dat de fractievoorzitter de gesprekken voert, geef dan het partijbestuur daarbij een rol.
 • Maak een verslag met actiepunten, waarop je een volgend functioneringsgesprek kunt baseren.
 • Let op dat het functioneringsgesprek geen beoordelingsgesprek wordt. Dat is aan de kandidatencommissie die de kandidatenlijst voor de nieuwe raadsperiode samenstelt.

Deze online module is gemaakt met hulp van HAP – Haarlemmermeer, Leefbaar Ridderkerk en BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland.

Download deze online module als PDF

Module: Functioneringsgesprekken