Huishoudelijk reglement opstellen

Ga je met je partij een huishoudelijk reglement opstellen? Je kunt dan als handvat gebruikmaken van onderstaande inhoudsopgave. Je kunt deze zelf naar de voorkeuren van je partij korter of uitgebreider maken.

 

Dit is het huishoudelijk reglement van [naam partij] en is vastgesteld op …… Het huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van … Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Waar het in tegenspraak is met de statuten, gaan de statuten voor.

Huishoudelijk reglement

1. Het lidmaatschap

 • Welke soort leden onderscheid je? Omschrijf per soort leden hun rechten: mogen ze naar de ALV, zijn ze stemgerechtigd, betalen ze contributie en zo ja hoeveel, etc.:
  • Leden
  • Aspirant-leden
  • Ereleden
  • Jongeren
  • Begunstigers of vrienden van je partij
 • Wanneer eindigt het lidmaatschap:
  • Bij overlijden
  • Bij opzegging door het lid (hoe, bijvoorbeeld schriftelijk en op welke termijn?)
  • Bij opzegging door de partij (in welke gevallen gebeurt dat?)
  • Door royement (in welke gevallen gebeurt dat? En wie besluit daarover?)

 

2. Het bestuur

 • Hoe word je als bestuurslid gekozen (voordracht aan ALV?)
 • Hoe lang duurt een termijn van het bestuurslidmaatschap?
 • Is een bestuurslid na één termijn herkiesbaar? Hoeveel keer kun je herkozen worden?
 • Wanneer eindigt het bestuurslidmaatschap?
  • Bij overlijden
  • Aan het einde van een termijn
  • Wat als een bestuurslid eerder wil stoppen?
  • Wat als een bestuurslid niet functioneert?
 • Uit hoeveel mensen bestaat het bestuur (minimaal en maximaal?)
 • Hoe vaak komt het bestuur bij elkaar?
 • Taken en bevoegdheden van het bestuur als geheel
 • Taken en bevoegdheden per bestuurslid
  • voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Lid
 • Hoe vindt besluitvorming in het bestuur plaats?
 • Kunnen leden bestuursvergaderingen bijwonen?

 

3. Algemene Ledenvergadering (ALV)

 • Hoe vaak schrijft het bestuur minimaal een ALV uit?
 • Hoe worden de leden uitgenodigd:
  • Schriftelijk, per mail?
  • Hoe lang van tevoren?
  • Welke stukken worden meegestuurd?
  • Kunnen leden agendapunten indienen? Zo ja, hoe?
 • Wie zijn er welkom bij de ALV (alleen leden, of ook aspirant-leden, vrienden, belangstellenden, begunstigers)?
 • Hoe vindt besluitvorming op de ALV plaats
  • Wanneer stemmen en hoe? Bijvoorbeeld bij handopsteken, schriftelijk? Kun je bij volmacht stemmen? Zo ja, hoe is dit geregeld?
  • Welke meerderheden gelden bij stemmingen (gewone meerderheden van de helft plus één, of soms een twee derde meerderheid, bijvoorbeeld bij stemmingen over statuten of huishoudelijk reglement)?
  • Moet er bij stemmingen een quorum (minimum aantal stemgerechtigde leden) aanwezig zijn? Hoe hoog moet dat quorum dan zijn?
 • Welke besluiten worden in elk geval op de ALV genomen?
  • Benoemen bestuur
  • Vaststellen begroting en jaarrekening
  • Vaststellen jaarplan
  • Vaststellen verkiezingsprogramma
  • Vaststellen kandidatenlijst
  • Instellen commissies
 • Wordt er een verslag gemaakt (alleen voor leden of openbaar via bijvoorbeeld de website)?

 

4. Werkgroepen en commissies

 • Wie stelt werkgroepen en commissies in (bestuur, ALV)?
 • Welke werkgroepen/commissies kent de partij:
  • Programcommissie
  • Kandidaatstellingscommissie
  • PR/campagnecommissie

 

5. Kandidaatstellingsprocedure

 • Wie maakt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (bestuur of commissie)? Als een commissie dat doet, adviseert deze aan het bestuur of aan de ALV?
 • Hoe kun je je kandidaat stellen?
 • Hoe gaat de procedure?
 • Wie stelt de kandidatenlijst vast (bestuur of ALV)?

 

6. Verkiezingsprogramma

 • Wie stelt het verkiezingsprogramma op (bestuur of commissie)?
 • Wie stelt het vast en hoe?

 

7. De fractie

 • Zijn de fractievergaderingen openbaar?
 • Hoe verlopen de contacten tussen bestuur en fractie? Houdt het bestuur bijvoorbeeld functioneringsgesprekken met fractieleden? Zo ja, hoe zijn die gesprekken georganiseerd?
 • Hoe leggen fractieleden verantwoording af aan de partij?

 

8. Communicatie met de leden

 • Hoe onderhoudt je partij contact met de leden? Via website, nieuwsbrieven, social media etc.?
 • Hoe betrek je leden bij het beleid en het formuleren van de standpunten van de partij? Hoe is de inspraak van leden geregeld?
 • Is er een communicatieplan? Zo ja, waar is dat in te zien?

 

9. Financiën

 • Contributie
  • Hoe hoog, jaarlijks vastgesteld door ALV?
  • Hoe moet je voldoen aan de contributie en wanneer (per jaar, per kwartaal etc.)?
  • Wat als leden contributie niet kunnen betalen?
  • Wat gebeurt er met de contributie als leden hun lidmaatschap tussentijds beëindigen?
 • Hoe gaat de partij om met sponsoring?
 • Hoe gaat de partij om met giften/donaties? Waar is het (wettelijke verplichte) giftenreglement in te zien?
 • Hoe gaat de partij om met erfstellingen/legaten?

 

10. Slotbepalingen

 • Hoe kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd?
 • Wie beslist in de gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien (de voorzitter)?
 • Hoe kunnen belangstellenden een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangen en waar is het in te zien?
 • Ondertekening: op welke datum en plaats is het huishoudelijk reglement opgesteld en door wie?