Brief aan Tweede Kamerleden: Wijzig de Wet financiering politieke partijen

26 november 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 november 2021

Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

In week 49 spreekt u als Kamer over de Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657). Met deze brief doen de VNG, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Unie van Waterschappen een herhaalde oproep voor de structurele financiering van lokale politieke partijen. Deze boodschap wordt onderschreven door de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging.

Onze oproep: Een aanpassing in de Wet financiering politieke partijen waardoor lokale politieke partijen in aanmerking komen voor subsidie ter bevordering en versterking van hun partij.

Waarom deze oproep?

Lokale partijen groeien bij elke verkiezing en kregen bijna een derde van alle stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Bij de meest recente waterschapsverkiezingen waren lokale partijen het grootst met 41% van de stemmen. Bij de gemeentelijke herindelingsverkiezingen in november 2020 werden lokale partijen in alle gemeenten veruit de grootste. Lokale partijen zitten in driekwart van de gemeenten in het college van B&W en leveren daarmee een enorme bijdrage aan de lokale democratie. Toch kunnen zij geen aanspraak maken op de 25 miljoen euro Rijkssubsidie voor politieke partijen, die via de Wfpp verdeeld wordt.

Wat ons betreft is het niet uit te leggen dat de subsidie voor (lokale) democratie niet bij deze partijen terecht komt en daarom doen wij een oproep om naast de 25 miljoen euro die landelijke politieke partijen ontvangen, extra geld beschikbaar te stellen voor lokale politieke partijen.

GemeenteraadsverkiezingenPercentage stemmen op lokale partijen
201828,7%
201427,8%
201023,7%
200622,1%

Bron: website Kiesraad

Waarom geld voor lokale politieke partijen?

Om lokale politieke partijen goed toe te rusten op hun belangrijke taak in de lokale democratie is het van belang dat zij daarvoor adequate ondersteuning krijgen. Het gaat dan o.a. om het opleiden en voorbereiden van politiek ambtsdragers, het deugdelijk organiseren van kandidaatstellingsprocedures en het samenstellen van een verkiezingsprogramma, communicatie met en activiteiten voor leden en inwoners, opkomstbevordering bij verkiezingen en algemene professionalisering van de politieke partij als stichting of vereniging. Zonder landelijk partijbureau om op terug te vallen voor kennis, wetenschappelijk onderzoek, ICT en juridische ondersteuning en modelreglementen en programma’s, is het voor besturen van lokale politieke partijen een grote uitdaging om alle taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren. De nood voor een beter toegeruste lokale democratie wordt steeds groter, vanwege de grote opgaven waar gemeenten en waterschappen op dit moment voor staan.

Wij realiseren ons dat het voor lokale afdelingen van landelijke partijen ook een uitdaging is. Landelijke partijen hebben eigen systemen om lokale afdelingen te ondersteunen, met kennis en vaak ook financieel. Eenduidigheid in de financiële steun is voor lokale afdelingen belangrijk. Daarom zouden álle lokale partijen met een raadszetel of zetel in het algemene bestuur van het waterschap een subsidie moeten krijgen, waarbij onafhankelijke lokale partijen een extra basisbedrag ontvangen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in het vooruitzicht is dit het moment om de financiering te organiseren en zo snel als mogelijk na de verkiezingen in 2022 in te laten gaan.

Dezelfde oproep doen wij voor de onafhankelijke politieke partijen die aan de verkiezingen van  Provinciale Staten en het waterschapsbestuur meedoen in 2023.

VNG

Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Unie van Waterschappen

Nederlandse Vereniging van Raadsleden

Wethoudersvereniging

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

VPPG