Kennispunt wordt stichting met lokale partijen aan het roer

14 juli 2020

ProDemos, de organisatie die nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Kennispunt, wil dat lokale partijen zelf voor 100% eigenaar worden van het Kennispunt. Recent is daarom besloten dat het Kennispunt vanaf 2021 verdergaat als stichting met lokale partijen aan het roer. Welke afspraken moeten daarbij gemaakt worden en hoe gaan we dat handen en voeten geven? De afgelopen weken heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) ProDemos hierover geadviseerd. Hilke Grootelaar, adviseur bij AEF, licht dat proces toe.

 

Hoe is het advies over verzelfstandiging van het Kennispunt tot stand gekomen?

‘De afgelopen twee maanden heb ik, samen met mijn collega Sander Geurts, aan dat advies gewerkt. We hebben ons daarbij vooral laten leiden door wat vertegenwoordigers van lokale politieke partijen zélf willen. Zo organiseerden we twee bijeenkomsten met klankbordgroepen en een stakeholdersmeeting. Bovendien voerden we aanvullende gesprekken met vertegenwoordigers van lokale partijen die niet naar die bijeenkomsten konden komen.’

 

Op basis van die input adviseren jullie om van het Kennispunt een onafhankelijke stichting te maken. Waarom die vorm?

‘We hebben bij de keuze voor een rechtsvorm vooral gekeken naar het doel en de huidige werkzaamheden van het Kennispunt: wat werkt nu goed? Uit de klankbordgroepen bleek dat lokale partijen het huidige aanbod van het Kennispunt – het delen van kennis en ervaringen via website, trainingen en nieuwsbrieven – positief waarderen. Wel zou het Kennispunt nog bekender mogen worden onder lokale partijen en meer aan belangenbehartiging kunnen doen. Er zijn verschillende rechtsvormen waarin je die taken zelfstandig kunt uitvoeren, bijvoorbeeld een vereniging of een stichting. Een verschil daartussen is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Omdat lokale partijen graag hun eigenheid behouden en vanuit die gedachte niet snel geneigd zijn om lid te worden van een overkoepelende of centrale organisatie, lijkt een stichting nu de meest geschikte optie. Een stichting heeft een eenvoudige structuur, hoeft geen leden te werven, algemene ledenvergaderingen te organiseren, of contributie te innen. Een stichting kan laagdrempelig en slagvaardig werken en past dus goed bij het Kennispunt zoals dat op dit moment functioneert.’

 

Wat zijn nu de vervolgstappen?

‘Nu ProDemos ons advies heeft overgenomen, bereiden we samen met hen de procedure voor om een bestuur te kunnen aanstellen. Daarnaast moeten er statuten komen en een huishoudelijk reglement en moet het papierwerk bij de notaris worden geregeld. In de nieuwsbrief van 26 augustus zal een oproep komen voor de werving van bestuursleden. We hopen natuurlijk dat veel vertegenwoordigers van lokale partijen hier gehoor aan zullen geven en zich melden.’