Verzelfstandiging van het Kennispunt

20 juni 2020

ProDemos wil het Kennispunt in 2020 graag verzelfstandigen: vertegenwoordigers van lokale partijen worden dan zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes en voor de aanvraag en verantwoording van de subsidie. De komende tijd wordt deze verzelfstandiging voorbereid.

 

De verzelfstandiging wordt ondersteund door het recente advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ van het Expertiseteam van de VNG, dat aanbeveelt om het Kennispunt verder uit te bouwen tot koepelorganisatie voor lokale politieke partijen. Het Expertiseteam pleit ook voor wijziging van de Wet financiering politieke partijen, waardoor het Kennispunt een structurele financiële basis krijgt.

 

Doorontwikkeling

Het Utrechtse adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) begeleidt het Kennispunt in dit verzelfstandigingsproces. Zij adviseren over de nieuwe organisatievorm en over de versterking van de ondersteuningsfunctie. Daarbij sluit AEF zoveel mogelijk aan bij wat nu al goed werkt voor het Kennispunt. Ook wordt in het opstellen van de statuten en huishoudelijke reglementen van de op te richten rechtspersoon rekening gehouden met de doorontwikkeling van het Kennispunt in de toekomst.

 

Input

Op 4 juni vond de eerste bijeenkomst plaats met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen. Daar zijn de uitgangspunten en mogelijke organisatievormen voor een verzelfstandigd Kennispunt besproken. AEF kreeg bovendien nuttige input voor het uiteindelijke advies. Daarnaast heeft AEF aanvullende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van lokale partijen die niet bij de klankbordgroep waren.

 

Nieuw bestuur

Op 2 juli is de volgende bijeenkomst met de klankbordgroep. Dan zal AEF een update geven van het onderzoek naar de verzelfstandiging tot dan toe. Daarnaast komen het bestuur en de governance van het verzelfstandigde Kennispunt aan de orde. Waar wordt het nieuwe bestuur precies verantwoordelijk voor en wat moet het gaan doen? Als de kaders en de uitgangspunten van de verzelfstandiging helder zijn, worden die verder uitgewerkt. Daartoe zal een benoemingscommissie worden aangesteld die in het najaar een nieuw bestuur zal werven. Tijdens de klankbordgroep van 2 juli zal AEF een conceptprofielschets voorleggen voor het bestuur als geheel.