Naam van de nieuwe fractie

Als een nieuwe fractie na afsplitsing een nieuwe naam wil, moet dit gaan volgens de regels die de gemeenteraad zelf heeft vastgelegd in zijn reglement van orde.

In het vijfde lid van artikel 7 van het VNG-modelreglement staat dat de naam van een partij moet voldoen aan de voorwaarden volgend uit artikel G 3 lid 4 van de Kieswet. In een reglement van orde van een gemeenteraad is onder meer vaak opgenomen dat de fractienaam niet in strijd mag zijn met de openbare orde en goede zeden en niet overeen mag komen met een andere fractienaam.

De gekozen naam van een nieuwe fractie heeft slechts betekenis voor de zittingsduur van een gemeenteraad. De afgesplitste fractie kan onder de nieuwe naam een registratieverzoek indienen bij het centraal stembureau voor de eerstvolgende raadsverkiezingen.

Meer informatie

VNG-modelreglement van orde raad Naam partij vaststellen