Ondersteuning en financiën

Volgens de Gemeentewet hebben alle raadsfracties recht op (financiële) ondersteuning. Dat geldt ook voor een afgesplitste fractie.

De gemeenteraad stelt de regels over de besteding en de verantwoording hiervoor vast in de  ‘Verordening (ambtelijke bijstand en) fractieondersteuning’. Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de VNG-modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018, stellen gemeenten zelf de hoogte van de vaste en variabele financiële bijdrage per raadszetel vast. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning wordt door de raad in de gemeentebegroting opgenomen.

De financiële bijdrage die een fractie ontvangt, bestaat doorgaans uit een basisbedrag en een variabel bedrag dat is gebaseerd op het aantal zetels. De raad legt zelf in de verordening over ambtelijke en financiële ondersteuning vast hoe dit geregeld wordt bij afsplitsing. Het komt voor dat een fractievergoeding in zijn geheel evenredig wordt herverdeeld over de twee nieuwe fracties. Ook laat de praktijk zien dat een lid dat zich afsplitst van de fractie, alleen het deel meekrijgt dat is gekoppeld aan het bedrag dat de fractie op basis van het aantal gewonnen zetels heeft ontvangen.

De Tweede Kamer maakt sinds 2018 in zijn reglement van orde onderscheid in fracties en groepen. De laatste categorie zijn leden die geen deel meer uitmaken van de fractie. De spreektijd van deze groepen is minder, ook ontvangen zij minder financiële ondersteuning.

Meer informatie

Fractieondersteuning VNG Model Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2018