Registreren bij een centraal stembureau

Verschillende formele hobbels zijn inmiddels genomen. Het wordt tijd om de partij te registreren bij een centraal stembureau, want alleen dan kun je daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen. De naam die je registreert bij het centraal stembureau komt bovenaan de kandidatenlijst te staan op het stembiljet.

Elke gemeente, provincie en Waterschap heeft een centraal stembureau. Dit stembureau toetst, op basis van criteria uit de Kieswet, of een partij aan de verkiezingen mag deelnemen.

Het centraal stembureau kijkt of:

 • Er sprake is van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • Het verzoek is ingediend door de daartoe bevoegde personen.
 • Er een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd.
 • De vereiste waarborgsom t.b.v. de registratie betaald is:
  • 225 euro voor provinciale Statenverkiezingen
  • 112,50 euro voor gemeenteraadsverkiezingen
  • 225 euro voor Waterschappen
 • Als deze vragen bevestigend zijn beantwoord, kijkt het centraal stembureau ook nog of de naam van de partij wel voldoet aan de criteria die de Kieswet stelt. Of de naam:
  • Niet in strijd is met de openbare orde.
  • Niet geheel of grotendeels overeen komt met een naam van een andere politieke partij die al geregistreerd staat bij het betreffende centraal stembureau.
  • Niet geheel of grotendeels overeen komt met die van een rechtspersoon die door de rechter verboden is verklaard.
  • Niet op een andere manier misleidend is.
  • Niet langer is dan 35 letters of andere tekens

 

Een registratieverzoek moet 42 dagen vóór de kandidaatstelling, de dag waarop je de kandidatenlijst inlevert, ontvangen zijn.

 • Registratie
  • >42 dagen voor kandidaatstelling
 • Kandidaatstelling
  • 43 dagen voor de verkiezingen
 • Verkiezingen
  • Regulier om de vier jaar in maart; bij herindeling in november

 

Als je je partij gaat registreren bij een centraal stembureau, moet je de volgende dingen bij je hebben:

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
 • Een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de KvK.
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit bewijs krijg je wanneer het geld van de waarborgsom is overgemaakt. Vermeld bij het overmaken van het geld bij onderwerp of betaalkenmerk: ‘waarborgsom registratie’ en de naam van de partij.
 • Een verklaring van de politieke partij wie namens de partij gemachtigd of plaatsvervangend gemachtigd is om de registratie te doen? De gemachtigde is de persoon die namens de politieke partij de voorgeschreven handelingen in het kader van de Kieswet mag verrichten.

De naam van de partij kan als volledige naam, als afkorting of als beide worden geregistreerd. De partijnaam die geregistreerd wordt bij het centraal stembureau komt boven de kandidatenlijst op het stembiljet te staan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de eerstkomende verkiezing wordt de waarborgsom teruggegeven aan degene die deze heeft betaald.

Advies

Meld je bij de griffie van de gemeente, provincie of waterschap. De griffie maakt in samenwerking met de gemeente, provincie en waterschap een draaiboek van de verkiezingen voor politieke partijen. Hierin staat alles opgesomd waar je aan moet voldoen om aan de verkiezingen deel te nemen, maar ook handige data en informatie over bijvoorbeeld een stemhulp die ingekocht wordt, de posters die aangeleverd kunnen worden voor de campagne, contactpersonen, enzovoorts.