Financiën

Geld en politiek blijft een gevoelige combinatie. Aan de ene kant moet voorkomen worden dat bedrijven via schenkingen politieke invloed kunnen ‘kopen’ en dat partijen te afhankelijk worden van overheidssubsidie, anderzijds kunnen partijen zonder enige vorm van financiering hun belangrijke rol in ons democratische bestel niet spelen. Partijen kunnen zowel via interne als externe financieringsbronnen aan geld komen. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij.

Interne financieringsbronnen zijn:

  • lidmaatschapsgelden
  • de salarisafdracht van politici
  • fondsenwerving

Externe financieringsbronnen zijn:

  • giften
  • sponsorinkomsten
  • crowdfunding
  • (overheids)subsidie

Giftenreglement

In artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen staat dat alle politieke partijen die

ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met een ANBI-status genieten belastingvoordelen, omdat zij zich inzetten voor het ‘algemeen belang’.

Lidmaatschapsgelden

Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen van een lokale politieke partij is het lidmaatschapsgeld.

Afdracht politici

Een andere belangrijke bron van inkomsten van politieke partijen is de afdracht van volksvertegenwoordigers (politici).

Fondsenwerving

Partijen kunnen ook via fondsenwerving aan inkomsten komen.

Giften / Sponsoring / Crowdfunding

Giften vormen een externe bron van inkomsten voor partijen. Particulieren of organisaties kunnen geld schenken of doneren aan een partij.

Subsidie Overheid

Op dit moment ontvangen lokale partijen geen subsidie van het Rijk. Soms ontvangen zij wel subsidie vanuit de gemeente, maar dit is eerder uitzondering dan regel.