Subsidie Overheid

Op dit moment ontvangen lokale partijen geen subsidie van het Rijk. Soms ontvangen zij wel subsidie vanuit de gemeente, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Volgens de  evaluatiecommissie Wet financiering politieke partijen moet dit veranderen: lokale partijen – afdelingen van landelijke partijen idem – zouden ook in aanmerking moeten komen voor overheidssubsidie. Lokale partijen zijn immers van onschatbare waarde voor het functioneren van de democratie. Bovendien draagt de lokale politiek, als gevolg van het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, op steeds meer terreinen verantwoordelijkheid. En lokale partijen worden steeds populairder.

Een voorwaarde voor overheidssubsidie zou kunnen zijn dat een lokale partij bij de gemeenteraadsverkiezingen ten minste één zetel heeft behaald. De subsidie zou via het Gemeentefonds moeten worden uitgekeerd en qua hoogte afhangen van het aantal zetels en het aantal inwoners van de gemeente waarbinnen een lokale partij actief is.

Het kabinet moet nog met een reactie komen op het advies van de commissie. Tot die tijd zullen lokale partijen het zonder overheidssubsidie moeten stellen.  Mocht het kabinet besluiten om ook aan lokale partijen subsidie te verstrekken, dan moeten lokale partijen aan dezelfde transparantieregels gaan voldoen als landelijke partijen. Die regels staan beschreven in de Wet financiering politieke partijen. Deze wet bestaat sinds 2013 en geldt tot nu toe alleen voor landelijke partijen. Lokale partijen zouden dan onder andere elk jaar een financieel verslag moeten opstellen om aan te bieden aan de gemeente waarin zij actief zijn.

Meer informatie

Kabinetsreactie op het eindrapport van de evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen Advies van de evaluatiecommissie Wet financiering politieke partijen Wet financiering politieke partijen