Selectieprocedure

Zo’n zes maanden voor de verkiezingsdatum start je de daadwerkelijke selectie van kandidaat-raadsleden. De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen.

Sollicitaties

Je nodigt geïnteresseerden uit om te solliciteren naar het raadslidmaatschap namens jouw partij. Je maakt, via bijvoorbeeld een mailing aan je leden en/of advertenties in lokale bladen, bekend voor welke datum sollicitatiebrieven binnen moeten zijn en op welk adres. Belangstellenden moeten voor die datum een motivatiebrief en CV sturen.

Meer informatie:

Kandidaatstellingscommissie

Aan het begin van de selectieprocedure stel je een kandidaatstellingscommissie in. Deze commissie – bestaande uit bijvoorbeeld drie leden – adviseert het bestuur en stelt een conceptkandidatenlijst op. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de werkwijze van de commissie en de samenwerking met het bestuur. Neemt het bestuur bijvoorbeeld het advies van de kandidaatstellingscommissie over? Of mag het bestuur of de lijsstrekker de kandidatenlijst nog wijzigen? Hoe waarborg je een integer selectieproces, dat elke vorm van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling uitsluit? Hoe ga je bijvoorbeeld om met meer informele ‘gegroeide’ volgordes van kandidaten binnen de partij? Dat soort zaken moet van tevoren helder zijn vastgelegd.

Screening

De kandidaatstellingscommissie controleert ook of de kandidaten aan de officiele vereisten voldoen of willen voldoen van de Kiesraad en geen functie of werk hebben dat onverenigbaar is met het raadslidmaatschap.

Meer informatie:

Goed bestuur is integer bestuur. Fraude, corruptie, afpersing, ondermijning en belangenverstrengeling horen daar niet bij. Daarom moet van alle kandidaat-raadsleden gecheckt worden of zij van onbesproken gedrag zijn. Een goede screening is dan ook onderdeel van de selectieprocedure. Over de stappen die je daarvoor kunt of moet zetten, lees je hier.

Meer informatie over integriteit en screening:

Vaststellen kandidatenlijst: 4 à 5 maanden voor verkiezingsdatum

Als het bestuur van de lokale afdeling de conceptkandidatenlijst heeft goedgekeurd, gaat die naar de leden. Zij stellen de lijst vast. Meestal gebeurt dat tijdens een algemene ledenvergadering (ALV). Vooraf moeten bestuur en selectiecommissie daarover goede afspraken maken:
Is de ALV besloten of openbaar?
Hebben alle leden stemrecht? Of alleen leden die al een bepaalde periode lid zijn?
Wordt er, omdat het over personen gaat, schriftelijk gestemd?

Na vaststelling kandidatenlijst

Als de leden de kandidatenlijst hebben vastgesteld, is die klaar. Wel moeten alle partijen hun lijsten ongeveer een maand voor de verkiezingsdatum inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. Dat checkt of de lijst voldoet aan de eisen die de Kieswet daaraan stelt. Pas daarna is de lijst definitief goedgekeurd voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de tussentijd organiseren sommige partijen een ‘heidag’ of trainingsdag met de kandidaat-raadsleden. Zij leren elkaar dan alvast kennen en kunnen als team campagne gaan voeren. Ook kun je op zo’n dag afspraken maken over hoe je de nieuwe kandidaten gaat ondersteunen in hun politieke ambt.

Meer informatie over vaststelling kandidatenlijst:

Meer informatie