Werving en scouting

Politiek talent komt niet altijd vanzelf bovendrijven. Werving en scouting van potentiële raadsleden moeten continue activiteiten van je afdeling zijn, en niet pas starten vlak voor verkiezingen. Hoe groter de vijver waaruit je kunt vissen, hoe groter de kans dat je een gevarieerde kandidatenlijst kunt opstellen, met mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, kwaliteiten en talenten.

Je kunt continue werving en scouting op allerlei manieren aanpakken, bijvoorbeeld:

  • Betrek je eigen leden actief bij je plaatselijke afdeling en bied hen zo de kans politieke kennis en vaardigheden op te doen.
  • Interesseer mensen die actief zijn in andere maatschappelijke organisaties voor je partij. Zoek bijvoorbeeld naar politiek talent bij de lokale ondernemersvereniging, vrouwenorganisatie, sportclub of bewonersvereniging.
  • Probeer zoveel mogelijk politiek talent in je gemeente te stimuleren en kansen te bieden, door ook minderheidsgroepen specifiek uit te nodigen en belemmeringen weg te nemen als die er zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Zie hiervoor onder andere het Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van het ministerie van BZK, en de handreikingen van het door de minister van BZK ingestelde ‘Aanjaagteam politieke participatie mensen met een beperking.’
  • Laat geïnteresseerden meelopen met een raadslid.
  • Vraag mensen – leden en niet-leden – persoonlijk of zij geïnteresseerd zijn in een mogelijk raadslidmaatschap of andere functie in je partij.
    Wees actief op sociale media, waardoor je ook jongere doelgroepen bereikt.
  • Organiseer cursussen of workshops om politiek talent te ontwikkelen en aan je te binden. Er zijn organisaties die zulke cursussen geven of materiaal daarvoor aanbieden.

Meer informatie

Werving van raadsleden Module: Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking Adviezen voor een toegankelijke politiek – handreiking voor politieke partijen Hoe word je politiek actief met een beperking – een handreiking