Bijzondere persoonsgegevens

Elke vereniging verzamelt persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens en bankrekeningnummers van leden en donateurs. De AVG maakt een onderscheid tussen deze ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Die laatste zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn – zoals politieke opvattingen. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of als er een specifieke uitzondering van toepassing is. Die uitzonderingsgrond geldt onder andere voor politieke verenigingen. De Handleiding AVG vermeldt hierover (paragraaf 4.5): “Instanties zonder winstoogmerk (stichtingen, verenigingen) die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam zijn, mogen in het kader van hun gerechtvaardigde activiteiten bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken van hun leden, voormalige leden en personen die in verband met de doelen van de instantie regelmatig contact met de instantie onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ledenadministratie van een vakbond of politieke partij.”

Meer informatie

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming