Commissie- en burgerraadsleden / fractie-ondersteuner

Raadsleden kunnen vaak best wat hulp gebruiken. Met name als de fractie klein is, en de portefeuilles dus groot. Ondersteuning door commissie- of burgerraadsleden kan dan een goede oplossing zijn. Een fractie-ondersteuner betrekken kan handig (en betaalbaar) zijn als je juist een grote(re) fractie hebt.

Commissieleden & burgerraadsleden

Ook wel bekend als: duo-raadsleden, fractievertegenwoordigers, fractievolgers, steunfractieleden of schaduwfractieleden. Deze titels hebben allemaal betrekking op personen die jouw fractie (politiek-inhoudelijk) kunnen ondersteunen. Het gaat om mensen die wél namens jullie partij op de kandidatenlijst hebben gestaan, maar níet verkozen zijn tot raadslid. Zij vertegenwoordigen jullie fractie bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken, in commissies en nemen ook deel aan jullie fractievergaderingen. Zij hebben echter geen stembevoegdheid (zij zijn tenslotte niet gekozen) en nemen ook geen deel aan de raadsvergaderingen (zij zijn tenslotte geen raadslid).

Commissie- en burgerraadsleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Eventuele voorwaarden zijn door de raad vastgelegd in het reglement van orde. Zij ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Fractie-ondersteuner

Een fractie-ondersteuner werkt voor de hele fractie. Denk hierbij aan het bijhouden van de website of het voorbereiden van vergaderingen. Een fractie-ondersteuner mag ook benoemd worden tot commissielid (zie hierboven), maar die twee functies mogen niet door elkaar lopen. De fractie-ondersteuner mag dus geen ondersteunende fractiewerkzaamheden verrichten voor de commissie waarvan hij of zij zelf lid is.

Het is aan de fractie om te bepalen of de fractie-ondersteuner een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding kan worden betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding. Let op: de raad kan nadere regels stellen over de wijze waarop fractieondersteuning wordt geregeld (zie ook: fractievergoeding).

Meer informatie

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (vergoeding commissieleden, zie artikel 3.4.1.) VNG Magazine Panel over burgerraadsleden VNG: Informatie over fractie-ondersteuners