Commissie- en burgerraadsleden / fractie-ondersteuner

Raadsleden kunnen vaak best wat hulp gebruiken. Met name als de fractie klein is, en de portefeuilles dus groot. Ondersteuning door commissie- of burgerraadsleden kan dan een goede oplossing zijn. Een fractie-ondersteuner betrekken kan handig (en betaalbaar) zijn als je juist een grote(re) fractie hebt.

Commissieleden & burgerraadsleden

Ook wel bekend als: duo-raadsleden, fractievertegenwoordigers, fractievolgers, steunfractieleden of schaduwfractieleden. Deze titels hebben allemaal betrekking op personen die jouw lokale fractie (politiek-inhoudelijk) kunnen ondersteunen. Het gaat om mensen die wél namens jullie lokale partij op de kandidatenlijst hebben gestaan, maar níet verkozen zijn tot raadslid. Zij vertegenwoordigen jullie fractie bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken, in commissies en nemen ook deel aan jullie fractievergaderingen. Zij hebben echter geen stembevoegdheid (zij zijn tenslotte niet gekozen) en nemen ook geen deel aan de raadsvergaderingen (zij zijn tenslotte geen raadslid).

Commissie- en burgerraadsleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Eventuele voorwaarden zijn door de raad vastgelegd in het reglement van orde. Zij ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Fractie-ondersteuner

Een fractie-ondersteuner werkt voor de hele fractie. Denk hierbij aan het bijhouden van de website of het voorbereiden van vergaderingen. Een fractie-ondersteuner mag ook benoemd worden tot commissielid (zie hierboven), maar die twee functies mogen niet door elkaar lopen. De fractie-ondersteuner mag dus geen ondersteunende fractiewerkzaamheden verrichten voor de commissie waarvan hij of zij zelf lid is.

Het is aan de fractie om te bepalen of de fractie-ondersteuner een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding kan worden betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding. Let op: de raad kan nadere regels stellen over de wijze waarop fractieondersteuning wordt geregeld (zie ook: fractievergoeding).

Meer informatie

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (vergoeding commissieleden, zie artikel 3.4.1.) VNG Magazine Panel over burgerraadsleden VNG: Informatie over fractie-ondersteuners

Veelgestelde vragen

 • Hoe vervul je als fractie het werkgeverschap van een fractiemedewerker?

  Fracties kunnen een fractieondersteuner inhuren. De vergoeding van de medewerker wordt betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding op grond van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Je kunt als fractie op twee manieren een fractiemedewerker inhuren. Hieronder staan die toegelicht.

   

  De fractiemedewerker heeft een dienstverband
  In dit geval is de fractie werkgever. Daarvoor moet je een rechtspersoon, een stichting of vereniging oprichten. Dat kan bijvoorbeeld een stichting zijn die als enig doel heeft het beheer van het fractiegeld. Je moet daarvoor:

  • Een stichting oprichten bij de notaris. Daarvoor zijn bestuursleden nodig die de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vervullen. Dat kunnen de fractieleden zijn. Hun gegevens, inclusief een kopie van het paspoort, moeten bij de oprichting van de stichting voorhanden zijn. Hoe duur het oprichten van een stichting is, hangt af van de notaris.
  • Statuten van de stichting bepalen. Daarin staat onder meer hoe bestuurders worden benoemd en wat de besluitvormingsprocedure is.
  • De stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kost eenmalig 50 euro.
  • Een zakelijke bankrekening openen.

  De fractiemedewerker is een vrijwilliger die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgt
  Deze vergoeding mag maximaal 170 euro per maand zijn en 1700 euro per jaar. Als de medewerker daarnaast een uitkering ontvangt, is het verstandig om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, waaruit blijkt dat aan de regels van de uitkeringsinstantie wordt voldaan. De fractiemedewerker wordt dan niet gekort op zijn of haar uitkering.

   

  Sommige gemeenteraden hebben aanvullende regels voor de inhuur van ondersteuning van de fracties. Zo zijn er bijvoorbeeld door de gemeenteraad vastgestelde regels voor de aanstelling van familieleden. Daarom is altijd het goed om bij de griffie na te gaan of er restricties zijn.