De Griffie

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 moet elke gemeenteraad een griffier hebben. De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad en ondersteunt de raad en de (raads)commissies. Hij of zij is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. Daarmee vervult de griffier de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier worden samen ‘griffie’ genoemd.

De griffier ondersteunt de raad op drie manieren:

1. Procedureel

De griffier fungeert als secretaris van de raad als geheel en woont de raadsvergaderingen bij. Hij ondersteunt bij het vaststellen van de agenda, de verslaglegging en de verzending van vergaderstukken. De griffier zorgt ook voor een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden en wijst hen de weg. Daarnaast kan de procedurele ondersteuning bestaan uit het archiveren en het verspreiden van vakliteratuur en andere informatie die van belang is voor de raad.

 

2. Procesmatig

De griffier vervult een spilfunctie tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. De griffier kan ook een rol spelen in de informatievoorziening rond de regionale samenwerkingsverbanden. De griffier beantwoordt zelf vragen vanuit de raad en legt die – als hij het antwoord zelf niet weet – voor aan ambtenaren.

 

3. Inhoudelijk

De raad stelt de kaders voor het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders. De griffier kan een belangrijke rol vervullen bij het voorbereidende werk en onderzoek hiervoor. Dat gaat verder dan alleen het geven van informatie. De griffier en de ambtenaren assisteren bijvoorbeeld raadsleden ook bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Als de raad dit soort ambtelijke ondersteuning nodig heeft, komt het verzoek daarvoor altijd in eerste instantie terecht bij de griffier. Als de raad dat wil, kan de griffier ook zorgen voor trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor de raad.

 

De raad is werkgever

De griffier is in dienst van de gemeenteraad. Daarmee is de raad feitelijk de werkgever van de griffier. De gemeenteraad bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffier en welke verantwoordelijkheden de griffier op zich neemt. Het werkgeverschap van de gemeenteraad ligt in handen van de werkgeverscommissie. Dit is een aparte commissie die uit een aantal raadsleden (doorgaans de fractievoorzitter) bestaat.

 

Om de griffier in de driehoek ‘burgemeester-gemeentesecretaris-griffier’ een gelijkwaardige positie te geven, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, samen met de Vereniging van Griffiers, najaar 2021 een nieuw profiel opgesteld voor de griffier. Gemeenteraden en werkgeverscommissies kunnen dit in hun gemeenten toepassen.

Meer informatie

Vereniging van Griffiers: algemene informatie over de griffier Vereniging van Griffiers: dossier over de rechtspositie van de griffier Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: informatie over nieuwe profiel griffier Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: De griffier als rechterhand van de raad Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: informatie over werkgeverschap raad