Rekenkamer(commissie)

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. Deze rekenkamer(commissie) onderzoekt of het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd.

De raad mag bij het instellen van de rekenkamerfunctie kiezen voor een onafhankelijke rekenkamer of voor een rekenkamercommissie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de Gemeentewet op dit laatste punt te wijzigen.

Achtergrond Rekenkamerfunctie

 Naar aanleiding van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie uit 2000, zijn gemeenten sinds 2006 verplicht om een onafhankelijke rekenkamer of een rekenkamercommissie in te stellen. Deze rekenkamer of commissie ondersteunt de raad bij haar taak om het beleid van het college te controleren op:

  • Doelmatigheid: is het gemeentelijke beleid goed uitgevoerd?
  • Doeltreffendheid: heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Rechtmatigheid: is het beleid volgens budget uitgevoerd?

De controle op rechtmatigheid gaat overigens niet over de jaarrekening: die wordt gecontroleerd door de accountant.

 

Verschil rekenkamer/rekenkamercommissie

  • Een onafhankelijke rekenkamer wordt ingericht volgens een wettelijk vastgelegd model. De leden van deze rekenkamer komen van buiten, er mogen geen raadsleden in zitten.
  • Een rekenkamercommissie wordt ingericht door de gemeenteraad. In dit geval kan de raad zelf de bevoegdheden en samenstelling van de rekenkamercommissie vaststellen. Er kunnen bijvoorbeeld ook raadsleden in worden geïnstalleerd.

 

Actueel: Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

In juni 2018 heeft de minister van BZK het conceptwetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers rondgestuurd voor consultatie. Dit wetsvoorstel schaft de keuzemogelijkheid in de Gemeentewet af om zelf regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (eventueel gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Een rekenkamercommissie is volgens deze wet dus niet meer toegestaan. Het wetsvoorstel maakt wel mogelijk dat de raad een of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer toevoegt en breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit.

Meer informatie

Rekenkamerfunctie – De Nederlandse Grondwet Handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie – VNG (2011 Rijksoverheid: Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in consultatie Lees het conceptwetsvoorstel